Čo je príspevok na starostlivosť?

Príspevok na starostlivosť o dieťa do 3 rokov veku dieťaťa vo výške 280€ poskytuje Úrad sociálnych vecí a rodiny každému rodičovi (fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti), ktorý pracuje alebo študuje. Štát takýmto spôsobom pomáha pracujúcim rodičom pokryť výdavky na starostlivosť o ich dieťa. Príspevok na starostlivosť ďalej upravuje Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kto je oprávnený poberať tento príspevok?

Oprávnený poberať príspevok na starostlivosť o dieťa je rodič, alebo ten, komu bolo dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu. Ak sa rodičia, ktorým bolo dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti, písomne dohodnú na striedavom poberaní príspevku, môže si nárok na príspevok uplatniť každý z rodičov najmenej na obdobie šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Aké sú podmienky nároku na príspevok?

Oprávnená osoba má nárok poberať tento príspevok ak vykonáva zárobkovú činnosť, študuje dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole, ak sa poskytuje starostlivosť dieťaťu poskytovateľom na území Slovenskej republiky, ak má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a ak dieťa má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky. Za zárobkovú činnosť sa považuje aj poberanie materského alebo poberanie obdobnej dávky v cudzine najdlhšie do šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa.

Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa nevzniká pri starostlivosti o ktoré sa poskytuje materské alebo obdobná dávka v cudzine, alebo na dieťa, na ktoré sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi (manželke) oprávnenej osoby príspevok na služby pre rodinu s deťmi.

Ako žiadať o príspevok?

Príspevok na starostlivosť o dieťa sa uplatňuje podaním písomnej žiadosti na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby. Tlačivo žiadosti je k dispozícii pod textom alebo na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Aké sú povinnosti poberateľa príspevku?

Oprávnená osoba je povinná preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na príspevok, na jeho výšku a na jeho výplatu a do ôsmich dní písomne oznámiť platiteľovi zmeny týchto skutočností. Pri uplatnení nároku na príspevok podľa § 5 ods. 1 písm. a) je tiež povinná preukázať písomnou dohodou výšku úhrady za poskytovanú starostlivosť o dieťa a rovnako písomnou dohodou preukázať aj zmenu výšky úhrady za poskytovanú starostlivosť o dieťa, ak taká zmena nastala počas trvania nároku na príspevok.